بخشی از تجهیزات اهدایی و خدمات موسسه خیریه بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس(بنیاد ایتا)